Regulamin

Postanowienia wstępne:

Ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego:

Rejestracja w sklepie:

Zamówienie – koszty oraz dostawa:

Odstąpienie od umowy:

Procedura reklamacji:

Ochrona danych osobowych:

Przerwy techniczne:

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin dostępny na stronie sklepu jest dostępny w sposób widoczny, umożliwiający tym samym stały dostęp i utrwalenie zawartej w nim treści.
 2. Definicje zawartych w Regulaminie treści oznaczają:
  1. Regulamin: poniższy regulamin sklepu internetowego;
  2. Sprzedawca: Ilona Dudek Taygetos Virgin z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Reymonta 10 identyfikujący się numerem NIP:6852134562 oraz REGON 181035370, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży towarów: m.in. oliwy z oliwek w ramach m. in.: sklepu internetowego;
  3. Nabywca: użytkownik sklepu internetowego, który zawarł umowę sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. Sklep internetowy: serwis internetowy zarządzany przez Sprzedawcę, za pomocą którego jest sposobność pozwalająca zawieranie (dostępnych w domenie internetowej) umów sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą;
  5. Umowa sprzedaży: obejmuje porozumienie  między Nabywcą oraz Sprzedawcą na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu;
 3. Nabywca może skorzystać z zakupów za pośrednictwem urządzeń mających możliwość połączenia się z Internetem z wykorzystaniem przeglądarki internetowej;
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawidłowych danych osobowych w ramach zakupów internetowych, w tym podawanie danych osobowych osób trzecich bez ich zgody/wiedzy;
  2. Nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem sposób korzystania ze sklepu internetowego, w tym za wynikające z tego konsekwencje;
  3. Ujawnienie osobom trzecim swojego login-u i hasła;
 5. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, Logo Firmy, Materiałów umieszczonych na stronie w ramach funkcjonowania sklepu internetowego jest zabronione;
 6. Z zakupów internetowych mogą korzystać tylko zarejestrowani w sklepie Nabywcy.
 7. Rejestracja w sklepie wymaga podania kilku istotnych  informacji dostępnych za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie (przede wszystkim z punktu dostarczenia produktu). Po zarejestrowaniu się, Użytkownik staje się posiadaczem unikalnego hasła i login-u i zobowiązuje się do niedzielenia się nim z osobami trzecimi.
 8. W przypadku kiedy Nabywcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, rejestrację w sklepie może być dokonana za prawomocnego przedstawiciela danej jednostki.
 9. W przypadku jakichkolwiek zmian, w tym zmian adresowych – Nabywca winien uaktualnić dane na stronie w panelu konta użytkownika.
 10. Moment rejestracji, równoznaczny z momentem utworzenia indywidualnego konta użytkownika jest początkiem rejestracji informacji o Nabywcy. W związku z tym, w ramach działalności sklepu, Sprzedawca gromadzi informacje o Nabywcy w ramach działalności sklepu, tj. umowa kupna/sprzedaży produktów spożywczych. W ramach swojego indywidualnego konta, Nabywca również posiada dostęp do powyższych danych.
 11. Użytkownik może dokonywać zamówień w sklepie w trybie dwudziestoczterogodzinnym, siedem dni w tygodniu w skali całego roku z zastrzeżeniem do pozostałych postanowień w treści Regulaminu (w tym w ramach przepisów dotyczących przerw technicznych).
 12. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który  zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy podliczanie wartości nabytych/zgromadzonych w koszyku towarów oraz podliczenie kosztów dostawy. Podczas „zakupów” Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub odejmowanie kolejnych towarów z koszyka.
 13.  W momencie wyboru towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik kierowany jest do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym. Formularz wymaga m. in. podania adresu dostawy oraz  sposobu dostawy, które zostaną wykorzystane przez sklep do wysyłki/dostarczenia produktu.
 14. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca również poinformuje Nabywcę o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej, podanej w ramach rejestracji i zamawiania towarów.
 15. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie internetowym na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 16. Płatności za produkty odbywają się poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24, pośredniczących w transakcjach płatniczych - pomiędzy Sklepem a kontem bankowym Nabywcy. Koszty obsługi transakcji płatniczych ponosi Sprzedawca.
 17. Wszystkie ceny zawarte w sklepie internetowym są wartościami brutto i nie zawierają podatku VAT albowiem Sprzedawca nie jest jego płatnikiem.
 18. Koszty dostawy produktów dla Użytkownika podane są oddzielnie.
 19. Użytkownik dokonując zakupu produktów zobowiązuje się do zaakceptowania podanych cen towarów oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.  
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy. Ewentualna zmiana nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji.
 21. Czas realizacji: 3-7 dni roboczych, wyjątkiem okres urlopowy, o którym informujemy klienta podczas zakupów na stronie sklepu.
 22. Dostawa realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod wskazany przez Nabywcę adres.
 23. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu – ewentualnego braku towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek została uiszczona.
 24. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub otwierania, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 25. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, przede wszystkim wskutek wskazania nieaktualnego/nieprawidłowego adresu dostawy. W zaistniałej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy odbiór towaru po wcześniejszym ustaleniu przekazania Nabywcy towaru pod wskazany przez niego adres za dodatkową opłatą kosztów wysyłki.
 26. Nabywca, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest jednak ono ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (art. 7, ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.). Termin jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, liczy się data stempla pocztowego.
 27. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny i nieuszkodzony – nie otwierany, bez śladów używania/spożywania.
 28. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
 29. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu umowy oraz numer konta na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę (bez kosztów wysyłki).
 30. W terminie dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełni wymienione w Regulaminie wymagania, zostanie wystawiona korekta. Oryginał i kopia zostaną wysłane do Nabywcy listem priorytetowym. Nabywca powinien odesłać podpisaną kopię rachunku korygującego. Po jej otrzymaniu, Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokona zwrotu na wskazane przez Nabywcę konto.
 31. Produkty posiadają gwarancję producenta a zarazem Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu  – w tym data przydatności do spożycia - widnieje w opisie na stronach Sklepu oraz na etykietach produktu. Nabywca z tytułu gwarancji może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego.
 32. Nieprawidłowy produkt odsyłany jest do Sprzedawcy a procedura gwarancyjna odpowiada drodze odstąpienia od umowy, czyli: Nabywca odsyła produkt w raz z oświadczeniem o nieprawidłowościach produktu wraz z podaniem numeru konta, na które w przypadku rozpatrzenia na rzecz Nabywcy odsyłane są koszty za produkt oraz w tym przypadku za dostawę. Po otrzymaniu oświadczenia i zwracanego produktu, w ciągu czternastu (14) dni, Sprzedawca  poinformuje Nabywcę o wyniku reklamacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu, Sprzedawca wysyła 2 formularze: kopię i oryginał zwrotu produktu do podpisu. Oryginał jest odsyłany na siedzibę firmy (adres sklepu internetowego). Po otrzymaniu, w ciągu trzech dni, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać przelewu na wskazany numer konta – kosztów produktu i dostawy. W przeciwnym przypadku – nieuznaniu reklamacji, towar jest odsyłany ponownie Nabywcy na jego koszt, chyba, że postanowi inaczej.
 33. Nabywca traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem – liczy się data stempla.
 34. Nabywca składający reklamację powinien dostosować się do kilku istotnych punktów. Na oświadczeniu powinny znaleźć się: imię, nazwisko, adres, adres email Nabywcy; data zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji; przedmiot reklamacji oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 35. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 36. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 37. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przytaczanej ustawie.
 38. Informacje dotyczące Nabywców są chronione przez sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także w przypadku innych możliwości ich ujawnienia albo utraty poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 39. Sprzedawca/Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu internetowego czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz co za tym idzie -  z wynikającymi z tego powodu konsekwencjami. Poza tym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do sklepu internetowego, spowodowanych jego serwisem technicznym w celu polepszenia sprawności funkcjonowania Sklepu. Ze swojej strony Sprzedawca postara się dołożyć wszelkich starań aby przerwy odbywały się w godzinach nocnych.
 40. W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem zastosowane będą przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 41. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Nabywcami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku, Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).
 42. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę.
 43. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1/05/2021 roku.